Contactinformatie

Onze favorieten

Sneltoets Handeling
Ctrl + Home en Ctrl + End Verplaatsen naar het begin of einde van het document
Ctrl + Pijltoetsen Verplaatsen per woord of per alinea
Ctrl + Shift + * (boven cijfertoets 8) Niet-afdrukbare tekens weergeven
Ctrl + Enter Pagina-einde invoegen
Ctrl + muisklik Onderliggende zin selecteren
Shift + Enter Handmatig regeleinde invoegen
Ctrl + Shift + < en Ctrl + Shift + > Tekengrootte per punt verkleinen en vergroten
Ctrl + Shift + C en Ctrl + Shift + V Tekstopmaak kopiëren en plakken
Alt + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Selectie omhoog of omlaag verplaatsen
Alt + Ctrl + 1 of Alt + Ctrl + 2 of Alt + Ctrl + 3 Stijl Kop 1, Kop 2 of Kop 3 toepassen
Ctrl + Y Handeling opnieuw uitvoeren en laatste handeling herhalen
Alt + Q Vertel wat u wilt doen activeren
Ctrl + Spatiebalk Handmatige tekstopmaak verwijderen


Algemeen

Sneltoets Handeling
Ctrl + N Nieuw document
Ctrl + O of Ctrl + F12 Document openen
Ctrl + W of Ctrl + F4 Document sluiten
Ctrl + S Document opslaan
F12 Document opslaan onder een andere naam
Ctrl + Z Handeling ongedaan maken
Ctrl + Y Handeling opnieuw uitvoeren en laatste handeling herhalen
Ctrl + F Zoeken
Ctrl + H Zoeken en vervangen
F1 Help weergeven
Shift + F10 Snelmenu van het actieve item openen
F6 en Shift + F6 Schakelen tussen de deelvensters van de werkruimte
Ctrl + F6 en Ctrl + Shift + F6 Het volgend of vorig document vooraan schikken
F7 Spelling en grammaticacontrole
Alt + F7 De volgende spellingfout of grammaticale fout zoeken
Shift + F7 Het taakvenster Synoniemenlijst weergeven
Esc Annuleren. Denk aan het sluiten van een menu, dialoogvenster, bericht of de weergave Volledig scherm
Ctrl + Tab en Ctrl + Shift + Tab Tabbladen vooraan schikken in een dialoogvenster
Alt + F4 Programma afsluiten
Ctrl + Alt + 5 Objecten zoals tekstvakken en afbeeldingen doorbladeren. Gebruik Tab om de objecten te doorlopen en Esc om de modus te sluiten
F9 Vernieuwen
Backspace en Delete Teken links of rechts van de tekstaanwijzer of een selectie verwijderen
Ctrl + Backspace en Ctrl + Delete Woord links of rechts van de tekstaanwijzer verwijderen
Alt + F3 Bij selectie, dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken openen
Ctrl + Shift + F5 Een bladwijzer maken of bewerken
Alt + F8 Een macro uitvoeren
Ctrl + Shift + F7 Gekoppelde items bijwerken
Alt + F6 Vanuit een dialoogvenster overschakelen naar het document
Alt + Ctrl + S Het document splitsen of splitsen opheffen


Het lint

Sneltoets Handeling
Alt of F10 Het huidige tabblad activeren en de sneltoetsen weergeven
Alt + Q Vertel wat u wilt doen activeren
Alt + B De pagina Bestand openen
Alt + R Tabblad Start vooraan schikken
Alt + N Tabblad Invoegen vooraan schikken
Alt + F Tabblad Ontwerpen vooraan schikken
Alt + U Tabblad Indeling vooraan schikken
Alt + L Tabblad Verwijzingen vooraan schikken
Alt + E Tabblad Verzendlijsten vooraan schikken
Alt + C Tabblad Controleren vooraan schikken
Alt + V Tabblad Beeld vooraan schikken
Tab of Shift + Tab of Pijltoetsen Met de focus op het lint, opdrachten op het lint doorlopen
Spatiebalk of Enter Geselecteerde opdracht activeren
Pijltoets omlaag Lijst van de geselecteerde opdracht openen
Alt + Pijltoets omlaag Het vervolgkeuzemenu van de geselecteerde knop openen
Ctrl + F1 Tabbladen weergeven en verbergen


Navigeren

Sneltoets Handeling
Pijltoetsen Verplaatsen per teken of per regel
Ctrl + Pijltoetsen Verplaatsen per woord of per alinea
Alt + pijltoetsen links en rechts Verplaatsen naar de vorige en volgende pagina
Home en End Verplaatsen naar het begin of einde van de regel
Ctrl + Home en Ctrl + End Verplaatsen naar het begin of einde van het document
Alt + Ctrl + PageUp en Alt + Ctrl + PageDown Verplaatsen naar het begin of einde van het scherm
PageUp en PageDown Verplaatsen naar het begin van de vorige of volgende pagina
Shift + F5 Direct na opening, verplaatsen naar de positie waar u bent gebleven
Alt + Shift + > en Alt + Shift + < Verplaatsen naar de volgende of vorige voetnoot
Typ een nummer Verplaatsen naar pagina. Typ bijvoorbeeld 11 voor pagina 11 of 35 voor pagina 35. Gebruik Enter om de verplaatsing uit te voeren
Ctrl + G of F5 Dialoogvenster Ga naar weergeven
Shift + F4 Laatst uitgevoerde zoekactie of Ga naar actie herhalen
Alt + Ctrl + Z Schakelen tussen de laatste vier posities waar een bewerking is uitgevoerd


Opmaak

Sneltoets Handeling
Ctrl + D of Ctrl + Shift + F Dialoogvenster Lettertype openen
Ctrl + B Vetgedrukt toepassen of wissen
Ctrl + I Cursief toepassen of wissen
Ctrl + U Onderstrepen toepassen of wissen
Ctrl + = Subscript toepassen of wissen
Ctrl + Shift + + Superscript toepassen of wissen
Shift + F3 Schakelen tussen hoofdletters, beginhoofdletter en kleine letters
Ctrl + Shift + A Hoofdletters toepassen of wissen
Ctrl + Shift + W Woorden onderstrepen toepassen of wissen
Ctrl + Shift + D Dubbel onderstrepen toepassen of wissen
Ctrl + Shift + H Verborgen tekst toepassen of wissen
Ctrl + Shift + K Klein kapitaal toepassen of wissen
Ctrl + Shift + Q Lettertype Symbol toepassen
Ctrl + [ en Ctrl + ] Tekengrootte stapsgewijs verkleinen of vergroten
Ctrl + Shift + < en Ctrl + Shift + > Tekengrootte per punt verkleinen en vergroten
Alt + Ctrl + 1 of Alt + Ctrl + 2 of Alt + Ctrl + 3 Stijl Kop 1, Kop 2 of Kop 3 toepassen
Ctrl + Shift + L Opsommingstekens toepassen
Ctrl + E Gecentreerd uitlijnen
Ctrl + L Links uitlijnen
Ctrl + R Rechts uitlijnen
Ctrl + J Alinea uitvullen
Ctrl + M en Ctrl + Shift + M Alinea inspringen vergroten of verkleinen
Alt + Shift + Pijltoetsen links en rechts Inspringing vergroten of verkleinen
Ctrl + T en Ctrl + Shift + T Verkeerd-om inspringen vergroten of verkleinen
Ctrl + 1 of Ctrl + 2 of Ctrl + 5 Regelafstand 1, 2 of 1,5 toepassen
Ctrl + Shift + C en Ctrl + Shift + V Tekstopmaak kopiëren en plakken
Ctrl + Spatiebalk Handmatige tekstopmaak verwijderen
Alt + Ctrl + K AutoOpmaak starten
Ctrl + Shift + N Standaardstijl toepassen
Ctrl + Q Alineaopmaak verwijderen
Ctrl + Shift + * (boven cijfertoets 8) Niet-afdrukbare tekens weergeven
Shift + F1 Taakvenster Opmaak weergeven openen
Ctrl + Shift + S Taakvenster Stijlen toepassen openen
Alt + Ctrl + Shift + S Taakvenster Stijlen openen


Selecteren

Sneltoets Handeling
Ctrl + A Alles selecteren
Shift + Pijltoetsen Tekst per teken of per regel selecteren
Ctrl + Shift + Pijltoetsen links en rechts Selecteren tot het begin of einde van een woord
Shift + Home en Shift + End Selecteren tot het begin of einde van een regel
Ctrl + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Selecteren tot het begin of einde van de alinea
Shift + PageDown en Shift + PageUp Selectie per scherm vergroten
Ctrl + Shift + Home en Ctrl + Shift + End Selecteren tot het begin of einde van het document
Alt + Ctrl + Shift + PageDown Selecteren tot het einde van het venster
Ctrl + Shift + F8 Gebruik de Pijltoetsen om een verticaal tekstblok te selecteren. Gebruik Esc om de modus te sluiten
F8 Uitbreidingsmodus inschakelen. Gebruik de Pijltoetsen om tekst toe te voegen of herhaal de sneltoets zo vaak als nodig om een woord, regel, alinea of alles te selecteren. Gebruik Esc om de modus te sluiten


Kopiëren en verplaatsen

Sneltoets Handeling
Ctrl + C Kopiëren
Ctrl + C + C Office klembord weergeven
Ctrl + V Plakken
Ctrl + X Knippen
Ctrl + F3 Selectie verplaatsen naar de Prikker. Herhaal de sneltoets bij andere selecties om meerdere teksten te verzamelen
Ctrl + Shift + F3 Plak de inhoud van de Prikker ter plaatse van de tekstaanwijzer
F2 Selectie verplaatsen. Plaats de tekstaanwijzer waar de selectie moet komen en gebruik Enter om de selectie te verplaatsen
Shift + F2 Selectie kopiëren. Plaats de tekstaanwijzer waar de kopie moet komen en gebruik Enter om de kopie te plakken
Alt + Shift + R De koptekst of voettekst van de vorige sectie kopiëren
Alt + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Selectie omhoog of omlaag verplaatsen


Tabellen

Sneltoets Handeling
Tab en Shift + Tab Verplaatsen naar de volgende of vorige cel en de celinhoud selecteren
Shift + Pijltoetsen Aangrenzende cellen toevoegen aan selectie
Shift + Alt + PageDown en Shift + Alt + PageUp Kolom selecteren vanaf huidige cel tot en met de onderste of bovenste cel
Shift + Alt + End en Shift + Alt + Home Rij selecteren vanaf huidige cel tot en met de meest rechtse of linkse cel
Ctrl + Shift + F8 Gebruik de Pijltoetsen om een verticaal blok te selecteren. Gebruik Esc om de modus te sluiten
Alt + dubbelklik binnen de tabel Volledige tabel selecteren
Alt + Home en Alt + End Verplaatsen naar de eerste of laatste cel in een rij
Alt + PageUp en Alt + PageDown Verplaatsen naar de eerste of laatste cel in een kolom
Pijltoetsen omhoog en omlaag Verplaatsen naar de bovenliggende of onderliggende rij
Alt + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Huidige rij omhoog of omlaag verplaatsen
Enter Alinea beginnen in een cel
Ctrl + Tab Tabteken invoegen in een cel
Tab, bij tekstaanwijzer in de laatste cel Een nieuwe rij toevoegen


Invoegen

Ctrl + K Een hyperlink invoegen
Tab of Ctrl + Tab Een tabteken invoegen
Ctrl + 0 Witregel voorafgaand aan tekst invoegen of verwijderen
Alt + Ctrl + F Een voetnoot invoegen
Alt + Ctrl + D Een eindnoot invoegen
Ctrl + F9 Regeleinde invoegen
Ctrl + Enter Pagina-einde invoegen
Ctrl + Shift + Enter Em-streepje
Alt + Ctrl + - (op het numerieke deel) En-streepje
Ctrl + - (op het numerieke deel) Tijdelijk afbreekstreepje
Ctrl + afbreekstreepje Vast afbreekstreepje
Ctrl + Shift + spatiebalk Vaste spatie
Copyrightsymbool invoegen Alt + Ctrl + C
Registratieteken invoegen Alt + Ctrl + R
Handelsmerkteken invoegen Alt + Ctrl + T
Beletselteken Alt + Ctrl + .


Revisie

Ctrl + Shift + E Het bijhouden van wijzigingen inschakelen of uitschakelen
Alt + Shift + C Het revisievenster sluiten wanneer dit is geopend
Shift + F5 Naar een vorige revisie
Alt + Shift + O Tekst markeren voor de inhoudsopgave
Alt + Shift + I Tekst markeren voor de lijst met bronvermeldingen
Alt + Shift + X Tekst markeren voor een indexvermelding
Alt + Shift + + en Alt + Shift + - Tekst onder een kop uitvouwen of samenvouwen
Alt + Shift + A Alle tekst of koppen weergeven
/ op het numerieke deel Tekenopmaak weergeven of verbergen
Alt + Shift + L De eerste regel met tekst of alle tekst tonen
Alt + Shift + 1 Alle koppen met de stijl Kop 1 weergeven
Alt + Shift + n Alle koppen tot het niveau n weergeven.


Verzendlijsten

Alt + Shift + K Een samenvoegresultaat vooraf bekijken
Alt + Shift + N Een document samenvoegen
Alt + Shift + M Het samengevoegde document afdrukken
Alt + Shift + E Een gegevensdocument voor Afdruk samenvoegen bewerken
Alt + Shift + F Een samenvoegveld invoegen
Alt + Shift + D Een DATE-veld invoegen
Alt + Ctrl + L Een LISTNUM-veld invoegen
Alt + Shift + P Een paginaveld invoegen
Alt + Shift + T Een TIME-veld invoegen
Ctrl + F9 Een leeg veld invoegen
F9 Geselecteerde velden bijwerken
Ctrl + Shift + F9 Een veld ontkoppelen
Shift + F9 Schakelen tussen een geselecteerde veldcode en het veldresultaat
Alt + F9 Schakelen tussen alle veldcodes en veldresultaten
Alt + Shift + F9 Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten
F11 Naar het volgende veld gaan
Shift + F11 Naar het vorige veld gaan
Ctrl + F11 en Ctrl + Shift + F11 Een veld vergrendelen of ontgrendelen
Alt + F1 en Alt + Shift + F1 Verplaatsen naar het volgende of vorige veld