Contactinformatie

Onze favorieten

Sneltoets Handeling
F5 Diavoorstelling afspelen vanaf het begin
Shift + F5 Diavoorstelling afspelen vanaf de huidige dia
Ctrl + Y Handeling opnieuw uitvoeren en laatste handeling herhalen
Ctrl + D Dia dupliceren of selectie dupliceren en verplaatsen
Ctrl + Shift + G Objecten groeperen en groep opheffen
Ctrl + item slepen Kopie maken
Ctrl + Shift + > en Ctrl + Shift + < Tekengrootte stapsgewijs vergroten en verkleinen
Ctrl + Shift + C en Ctrl + Shift + V Tekstopmaak kopiëren en plakken
Ctrl + Pijltoetsen omhoog en omlaag Huidige dia of selectie omhoog of omlaag verplaatsen
Ctrl + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Huidige dia of selectie verplaatsen naar begin of einde


Algemeen

Sneltoets Handeling
Ctrl + N Nieuwe presentatie
Ctrl + O of Ctrl + F12 Presentatie openen
Ctrl + W of Ctrl + F4 Presentatie sluiten
Ctrl + S Presentatie opslaan
F12 Presentatie opslaan onder een andere naam
Ctrl + M Nieuwe dia invoegen
Ctrl + Z Handeling ongedaan maken
Ctrl + Y Handeling opnieuw uitvoeren en laatste handeling herhalen
Ctrl + F Zoeken
Ctrl + H Zoeken en vervangen
F1 Help weergeven
Shift + F10 Snelmenu van het actieve item openen
F6 en Shift + F6 Schakelen tussen de deelvensters van de werkruimte
Ctrl + F6 en Ctrl + Shift + F6 De volgende of vorige Presentatie vooraan schikken
F7 Spelling en grammaticacontrole
Shift + F7 Het taakvenster Synoniemenlijst weergeven
Esc Annuleren. Denk aan het sluiten van een menu, dialoogvenster of bericht
Ctrl + Tab en Ctrl + Shift + Tab Tabbladen vooraan schikken in een dialoogvenster
Alt + F4 Programma afsluiten
Backspace en Delete Teken links of rechts van de tekstaanwijzer of een selectie verwijderen
Ctrl + Backspace en Ctrl + Delete Woord links of rechts van de tekstaanwijzer verwijderen
Ctrl + K Een hyperlink invoegen
Ctrl + Spatiebalk Mediabestand afspelen of pauzeren


Het lint

Sneltoets Handeling
Alt of F10 Het huidige tabblad activeren en de sneltoetsen weergeven
Alt + Q Zoekvak Uitleg activeren
Alt + B De pagina Bestand openen
Alt + R Tabblad Start vooraan schikken
Alt + N Tabblad Invoegen vooraan schikken
Alt + T Tabblad Ontwerpen vooraan schikken
Alt + P Tabblad Overgangen vooraan schikken
Alt + E Tabblad Animaties vooraan schikken
Alt + O Tabblad Diavoorstelling vooraan schikken
Alt + C Tabblad Controleren vooraan schikken
Alt + V Tabblad Beeld vooraan schikken
Tab of Shift + Tab of Pijltoetsen Met de focus op het lint, opdrachten op het lint doorlopen
Spatiebalk of Enter Geselecteerde opdracht activeren
Pijltoets omlaag Lijst van de geselecteerde opdracht openen
Alt + Pijltoets omlaag Het vervolgkeuzemenu van de geselecteerde knop openen
Ctrl + F1 Tabbladen weergeven en verbergen


Diavoorstelling

Sneltoets Handeling
F5 Diavoorstelling afspelen vanaf het begin
Shift + F5 Diavoorstelling afspelen vanaf de huidige dia
V, Enter, PageDown, Pijltoets rechts, Pijltoets omlaag, Spatiebalk De volgende dia weergeven of volgende animatie uitvoeren
T, PageUp, Pijltoets links, Pijltoets omhoog, Backspace De vorige dia weergeven of vorige animatie uitvoeren
n + Enter Dia n weergeven. Typ bijvoorbeeld 7 voor dia 7 of 22 voor dia 22
Z of . Een lege, zwarte dia weergeven of verbergen
W of , Een lege, witte dia weergeven of verbergen
Esc Diavoorstelling afbreken
E Aantekeningen wissen
B De volgende dia weergeven bij een verborgen dia
N Tijdsinstellingen afstemmen tijdens try-out
R Spraak en tijdsinstelling opnieuw opnemen
Ctrl + P Het gereedschap Pen
Ctrl + A Gereedschap deselecteren
Ctrl + E Het gereedschap Gum
Ctrl + M Inktmarkeringen weergeven of verbergen
Ctrl + H Aanwijzer, gereedschappen en opties verbergen
Ctrl + U Aanwijzer, gereedschappen en opties na 15 seconden verbergen
Ctrl + S Het dialoogvenster Alle dia's weergeven
Ctrl + T Taakbalk weergeven
Shift + F10 Het snelmenu weergeven
Tab en Shift + Tab Verplaatsen naar de volgende of vorige hyperlink / hotspot op de huidige dia
Enter Geselecteerde hyperlink volgen
Alt + Q Video of ander mediabestand stoppen
Alt + P of Ctrl + Spatiebalk Video of ander mediabestand Afspelen of pauzeren
Alt + End en Alt + Home Verplaatsen naar de volgende of vorige bladwijzer
Alt + Pijltoetsen omhoog en omlaag Volume verhogen of verlagen
Alt + U Geluid dempen
Alt + Shift + PageDown en Alt + Shift + PageUp Drie seconden vooruitspoelen of achteruitspoelen
Alt + Shift + Pijltoetsen rechts en links Een kwart seconde vooruitspoelen of achteruitspoelen en vervolgens pauzeren
Alt + J Opties voor audio en ondertiteling weergeven of verbergen


Presentatorweergave

Sneltoets Handeling
Alt + F5 Presentatorweergave openen
Alt + A en Alt + Z De volgende of vorige regel met notities lezen
Alt + W De verstreken tijd lezen
Alt + Q De volgende stap lezen
F6 en Shift + F6 Schakelen tussen de deelvensters van de werkruimte
Tab en Shift + Tab Opties binnen een deelvenster doorlopen
Ctrl + Pijltoetsen omlaag en omhoog Notities per regel doorbladeren
Ctrl + PageDown en Ctrl + PageUp Notities per scherm doorbladeren


Kopiëren en verplaatsen

Sneltoets Handeling
Ctrl + C Kopiëren
Ctrl + C + C Office klembord weergeven
Ctrl + V Plakken
Ctrl + X Knippen
Ctrl + Shift + D Huidige dia of selectie dupliceren
Alt + Shift + C Animatie kopiëren
Alt + Shift + V Animatie plakken
Ctrl + Alt + V Dialoogvenster Plakken speciaal openen
Ctrl + Pijltoetsen omhoog en omlaag Huidige dia of selectie omhoog of omlaag verplaatsen
Ctrl + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Huidige dia of selectie verplaatsen naar begin of einde
Ctrl + D Dia dupliceren of selectie dupliceren en verplaatsen
Ctrl + Shift + N Presentatie dupliceren


Opmaak

Sneltoets Handeling
Ctrl + Shift + F Dialoogvenster Lettertype openen
Ctrl + B Vetgedrukt toepassen of wissen
Ctrl + I Cursief toepassen of wissen
Ctrl + U Onderstrepen toepassen of wissen
Ctrl + = Subscript toepassen of wissen
Ctrl + Shift + + Superscript toepassen of wissen
Shift + F3 Schakelen tussen hoofdletters, beginhoofdletter en kleine letters
Ctrl + [ en Ctrl + ] Tekengrootte stapsgewijs verkleinen of vergroten
Ctrl + Shift + > en Ctrl + Shift + < Tekengrootte stapsgewijs vergroten en verkleinen
Ctrl + E Gecentreerd uitlijnen
Ctrl + L Links uitlijnen
Ctrl + R Rechts uitlijnen
Ctrl + T of Ctrl + Shift + F Dialoogvenster Lettertype openen
Ctrl + Shift + C en Ctrl + Shift + V Tekstopmaak kopiëren en plakken
Ctrl + Spatiebalk Handmatige tekstopmaak verwijderen


Navigeren in tekst

Sneltoets Handeling
Pijltoetsen Verplaatsen per teken of per regel
Ctrl + Pijltoetsen Verplaatsen per woord of per alinea
Home en End Verplaatsen naar het begin of einde van de regel
Ctrl + Home en Ctrl + End Verplaatsen naar het begin of einde van de tekst
Ctrl + Enter Tekstaanwijzer verplaatsen naar het volgende tekstvak
Shift + F4 Laatst uitgevoerde zoekactie herhalen


Selecteren

Sneltoets Handeling
Ctrl + A Alles selecteren
Shift + Pijltoetsen Tekst per teken of per regel selecteren
Ctrl + Shift + Pijltoetsen links en rechts Selecteren tot het begin of einde van een woord
Shift + Home en Shift + End Selecteren tot het begin of einde van een regel
Ctrl + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Selecteren tot het begin of einde van de alinea
Ctrl + Alt + 5 Selecteer eerste object op dia
Tab en Shift + Tab Objecten doorlopen
Shift + klik op kader of object Object toevoegen aan selectie
Esc Selectie opheffen of object selecteren bij tekstinvoer
Ctrl + Shift + G Objecten groeperen en groep opheffen
Ctrl + Shift + [ en Ctrl + Shift + ] Object rangschikken op achtergrond of voorgrond
Enter Alle tekst in een object selecteren, bij geselecteerd object


Dia's selecteren

Sneltoets Handeling
Pijltoetsen omlaag en omhoog Volgende of vorige dia selecteren
Home en End Eerste of laatste dia selecteren
Shift + Pijltoetsen omlaag en omhoog Selectie per dia uitbreiden of inkrimpen
Shift + Home en Shift + End Selectie uitbreiden tot en met de eerste of laatste dia
Ctrl + A Alle dia's selecteren


Tabellen

Sneltoets Handeling
Tab en Shift + Tab Verplaatsen naar de volgende of vorige cel en de celinhoud selecteren
Shift + Pijltoetsen Aangrenzende cellen toevoegen aan selectie
Shift + Alt + PageDown en Shift + Alt + PageUp Kolom selecteren vanaf huidige cel tot en met de onderste of bovenste cel
Shift + Alt + End en Shift + Alt + Home Rij selecteren vanaf huidige cel tot en met de meest rechtse of linkse cel
Ctrl + A Volledige tabel selecteren
Alt + Home en Alt + End Verplaatsen naar de eerste of laatste cel in een rij
Alt + PageUp en Alt + PageDown Verplaatsen naar de eerste of laatste cel in een kolom
Pijltoetsen omhoog en omlaag Verplaatsen naar de bovenliggende of onderliggende rij
Enter Alinea beginnen in een cel
Ctrl + Tab Tabteken invoegen in een cel
Tab, bij tekstaanwijzer in de laatste cel Een nieuwe rij toevoegen


Overzichtsweergave

Sneltoets Handeling
Ctrl + Shift + Tab Schakelen tussen miniatuurweergave en overzichtsweergave
Alt + Shift + Pijltoetsen links en rechts Alineaniveau verhogen en verlagen
Alt + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Geselecteerde alinea's omhoog of omlaag verplaatsen
Alt + Shift + 1 Alleen koppen weergeven
Alt + Shift + + en Alt + Shift + - Tekst uitvouwen of samenvouwen