Contactinformatie

Telefoon:0591-769023

Hoofdpagina

Verkoopvoorwaarden

Download als pdf document

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten van ShareART zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt u langs elektronische weg een ontvangstbevestiging.

2.3 ShareART is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ShareART dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

2.4 ShareART kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of fout bevatten.

3. Prijzen en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van ShareART zijn vrijblijvend en ShareART behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen wijzigen na het sluiten van de overeenkomst brengen wij u daarvan binnen tien (10) dagen op de hoogte en heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

4. Betalingswijzen

4.1 Achteraf betalen. De rekening wordt direct met uw bestelling meegezonden. Bij achteraf betalen verplicht u zich tot het voldoen van het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

4.2 iDEAL. Bij betaling via iDEAL wachten we met levering tot we de bevestiging van de iDEAL transactie van onze bank ontvangen. Normaal gesproken ontvangen we deze bevestiging direct aansluitend op uw betaling via iDEAL.

4.3 Vooraf betalen. Bij betaling via overmaking naar onze bankrekening wachten we met de verzending van uw bestelling tot de verschuldigde betaling volledig is bijgeschreven op een onze rekening. Vermeld altijd het bestelnummer.

4.4 Op rekening. Levering op factuurbasis 30 dagen netto geschiedt uitsluitend naar bedrijven, overheidsinstanties en educatieve instellingen. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5. Overschrijding van de betalingstermijn

5.1 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

5.2 Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven wordt een incassobureau ingeschakeld om de vordering te innen. De buitengerechtelijke kosten, welke tenminste vijftien (15%) van het te vorderen bedrag zijn, komen daarbij voor uw rekening.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ShareART gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Levering

6.1 De door ShareART opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

6.2 Als een door u besteld product niet op voorraad is, zullen we u dit zo spoedig mogelijk via e-mail laten weten, onder vermelding van de verwachte leveringstermijn.

6.3 Als u de betalingswijze "Vooraf betalen" kiest, wordt de bestelling pas verzonden nadat wij de verschuldigde betaling volledig hebben ontvangen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zaken, welke door ShareART aan u worden geleverd blijven haar eigendom totdat u alle daarvoor verschuldigde bedragen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van in ontvangst name op u over.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ShareART geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9. Reclameren en Retourzendingen

9.1 ShareART raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen tien (10) dagen schriftelijk via e-mail te melden.

9.2 Reclameren schort uw betalingsverplichting niet op. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en er tijdig is gereclameerd, heeft ShareART de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Producten waarvan de verzegeling of verpakking is verbroken zijn uitgesloten van retourrecht. Verder moeten de producten in ongeschonden staat bij ShareART worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen niet terugnemen en de betaling niet restitueren.

9.4 Alvorens de producten te retourneren dient u contact op te nemen met ShareART voor het verkrijgen van een retournummer en het juiste retouradres. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Een eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald.

10. Aansprakelijkheid

10.1 ShareART is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of anderssoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11. Elektronische communicatie en bewijs

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ShareART, is ShareART niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ShareART.

11.2 De administratie van ShareART geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ShareART in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ShareART gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ShareART kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Diversen

13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ShareART in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ShareART vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.2 ShareART is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland